Company

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ AMENA ให้กับลูกค้าในประเทศ – ต่างประเทศ และบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่ จ.ปราจีนบุรี และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานเข้าร่วมเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศไทย

    ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

  • โทร:0-2517-1000 ต่อ 210,212
  • อีเมล์:personal@amena-air.com , sumitra@amena-air.com

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน(ประจำที่ จ.ปราจีนบุรี)

- เพศหญิง  อายุ  30 - 35  ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี (บัญชี)  ประสบการณ์ในงาน  5  ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน , โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีคล่อง
- มีภาวะผู้นำ  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ประจำที่ จ.ปราจีนบุรี)

- เพศชาย  อายุ  30 - 35  ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)  ประสบการณ์ในงาน  5  ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานบริหารการจัดการและควบคุมระบบคลังสินค้าโรงงาน/งานโลจิสติกส์
- มีความรู้และมีประสบการณ์ในระบบงาน ISO

เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำที่สาขากรุงเทพฯ)

- เพศหญิง  อายุ 27 - 35  ปี
- ปริญญาตรี(บัญชี)  มีประสบการณ์ในงานบัญชี  3  ปี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีคล่อง